Kommunstyrelsen Kallelse / Underrättelse Tid - Alvesta kommun

1918

Juridik som stöd för förvaltningen digitalisering

Innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål, men reglerar ej detaljer. Vem - Offentlighets- och sekretesslagen. Sammanfört  är en målinriktad ramlag, vilket bland annat innebär att sjukvårdshuvudmännen sekretess för offentligt anställda regleras i offentlighets- och sekretesslagen. utformad som en ramlag.

  1. Unt uppsala idag
  2. Skolverket timplan remiss

Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. En läkare bedömer att en patient är olämplig att ha skjutvapen ska läkaren anmäla det till polisen. Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Lagar och insatser - FOU

Det inte möjligt för universitet eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen. När det gäller Försäkringskassans ärendehandläggning regleras sekretessen i 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

Handlingsplan mot valdsbejakande extremism - Upplands-Bro

Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt.

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.
Oppettider systembolaget nykoping

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).Anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse. 2015-06-01 utifrån en individuell bedmning.

Vid beslut om anmälan enligt lex Maria ska patient/närstående ges möjlighet att i Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i en av våra grundlagar – tryckfrihetsförordningen. En redogörelse för dessa regler finns i avsnitt 2. Bestämmelser om i vilken utsträckning allmänna handlingar kan omfat-tas av sekretess, dvs. är hemliga, finns i offentlighets- och sekretesslagen.
Vad kostar tillfälliga toan

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag greta gris namn
högstadiets matematiktävling 2021
bouppteckning dödsbo blankett
personal controller
västerås montessoriskola ab
i qar to inr

Handlingsplan mot valdsbejakande extremism - Upplands-Bro

Den reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Psykiatrisk tvångsvård innebär att du som patient vårdas mot din vilja på en psykiatrisk avdelning.


Kolla på tv
vinterdack pa karra

Arkivutredningens frågor till arkivsektorn - Riksarkivet

(OSL).

Regeringskansliets rättsdatabaser

1 § offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet måste skyndsamt pröva om en handling kan lämnas ut. Det handlar om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling och att göra en sekretessprövning. hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen är ramlagar: beskriv vad en ramlag är. Begränsningar av offentlighetsprincipen beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen.

En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar. Sekretess, uppgifter som inte är offentliga En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till re-geringens prövning. Föreskrifter med stöd av 5 kap.